Wednesday, March 11, 2015

تقدیر نامه روز جهانی زن برای خدمت به جامعه آسیب دیده

با خوشحالی و فروتن  امسال روزجهانی زن به همراه 22 تن از زنان و همراهانم به خاطریاری رساندن و خدمت به افراد آسیب پذیر جامعه مورد تقدیر قرار کرفتم.


No comments: