Saturday, April 11, 2009

کمپین یک خانواده برای کمپین یک میلیون امضاروز نهم ماه آوریل یک خانواده در لوس انجلس بر ای چندمین بار برای کمپین برنامه گذ ا شتند و در برنامه کمپین شرکت کردند. از تجربیات آنها برای جمع کردن امضا در آینده خواهم نوشت. آنها اسم این برنامه را گذشتند "کمپین یک خانواده برای کمپین یک میلیون امضا".اعضای این خانواده به ترتیب: آزاد مرادیان، کلارا مرادیان، زانیار مرادیان، ثریا فلاح

No comments: