Friday, October 10, 2008

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری,آنستکه بعد از زمین خوردن برخیزی

No comments: